Oferta Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Marczaka świadczy pomoc prawną w szerokim spektrum dziedzin prawa. Kancelaria obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Kancelaria oferuje poradnictwo prawne, w tym sporządzanie opinii prawnych, a także zastępstwo przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi, organami administracji, organami ścigania, ubezpieczycielami etc.
Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego (w tym prawa przewozowego, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego), prawa karnego oraz administracyjnego.
Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną uzgadniane jest w każdym przypadku indywidualnie, w oparciu o stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata, z uwzględnieniem interesu klienta, w tym również i jego sytuacji majątkowej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta kancelaria oferuje również dojazd do klienta (Łódź, Warszawa, Zduńska Wola, Sieradz, Łask, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Wieluń, Skierniewice, Zgierz, Poddębice, Kalisz), a także świadczenie pomocy prawnej w indywidualnie uzgodnionych terminach.
Poniżej znaleźć możecie Państwo katalog przykładowych zagadnień znajdujących się w zakresie działalności Kancelarii.

 

Prawo cywilne:

 • ochrona dóbr osobistych
 • ubezwłasnowolnienie
 • prawo rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie), w tym:
  • rozgraniczenie
  • zniesienie współwłasności
  • zasiedzenie
  • służebności
  • eksmisja
 • prawo zobowiązań, w tym:
  • projektowanie, opiniowanie, negocjowanie umów
  • niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy
  • roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, w tym odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi oraz błędami w sztuce lekarskiej
 • upadłość konsumencka
 • wpis do księgi wieczystej
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • prawo przewozowe/transportowe

Prawo spadkowe:

 • niegodność dziedziczenia
 • przyjęcie spadku/odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • uchylenie się od skutków prawnych złożenia/niezłożenia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku
 • testamenty, w tym:
  • stwierdzenie nieważności testamentu
  •  wydziedziczenie
 • zachowek
 • dział spadku
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych
 • umowy dot. spadku

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • małżeńskie ustroje majątkowe, w tym zniesienie wspólności majątkowej małżonków
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • alimenty
 • przysposobienie
 • ustalenie płci

Prawo karne (zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika osoby innej niż oskarżony/podejrzany):

 • postępowanie w sprawach karnych
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • postępowanie dot. wykonania kary, w tym:
  • zawieszenie postępowania wykonawczego
  • umorzenie postępowania wykonawczego
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w wykonaniu kary

Prawo administracyjne:

 • prawo budowlane
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • gospodarka nieruchomościami, w tym:
  • wywłaszczanie nieruchomości
 • prawo wodne
 • cudzoziemcy
 • obywatelstwo
 • prawo oświatowe
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny

Prawo pracy:

 • wypadki przy pracy, wypadki w drodze do i z pracy
 • mobbing
 • dyskryminacja w pracy
 • projektowanie, opiniowanie, negocjowanie umów o pracę
 • należności wynikające z umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy/odszkodowanie w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

Pomoc prawna w zakresie egzekucji wyroków i postanowień sądów oraz decyzji organów administracji.